In deze quickstart staat alles om snel aan de slag te kunnen met de blackboardcursussen, de belangrijkste functies en instellingen worden hier kort uitgelegd. De Nederlandse vertaling van Blackboard laat qua duidelijkheid te wensen over, vandaar dat deze korte handleiding uitgaat van het Engels. Voor de volledigheid is tussen haakjes de Nederlandse vertaling van knoppen en instellingen opgenomen.

Aanwezigheid studenten

Blackboard is gekoppeld aan de onderwijsadministratie (SIS). Hierdoor krijgt elk vak* in SIS automatisch een Blackboard course en worden de studenten van dat vak automatisch aan die course toegevoegd wanneer zij worden ingeschreven voor dat vak in SIS. In Blackboard zijn alle users (dus instructors en studenten als volgt te vinden:

 1. Ga naar het Control Panel (Cursusbeheer)
 2. Klik op Users and Groups (Gebruikers en Groepen)
 3. Klik op Users (Gebruikers)
 4. of op Groups (Groepen) waar de studenten in Groups zitten ingedeeld volgens de indeling in werkgroepen zoals die ook in SIS staan.

*elk vak behalve thesisvakken en seminars! Om voor dit type vakken een blackboardcursus aan te laten maken, mail naar blackboard-fgw@uva.nl

Course available/beschikbaar maken

Standaard staan courses op unavailable wanneer ze worden aangemaakt. Wanneer de course available is, hebben studenten toegang (als ze al zijn toegevoegd). Zet de course daarom op available wanneer het inrichten klaar is en de studenten de cursus in mogen.

 1. Ga naar het Control Panel (Cursusbeheer)
 2. Klik op Customisation (Aanpassen)
 3. Klik op Properties (eigenschappen)
 4. Ga naar 3 Set availability (Beschikbaarheid instellen) en selecteer Yes
 5. Klik op submit (opslaan) om de course available te maken.
1available2016

Menufolders en items

Content Area: menuknop

Een Content Area is een “menufolder” waar bestanden en opdrachten kunnen worden neergezet zodat studenten daarbij kunnen. Maak dus een Content Area aan om een menuknop toe te voegen. Voorbeelden van een Content Area zijn standaard aanwezige mappen als Course Information of Course Materials.

 • Klik op de + knop linksboven
 1. Kies Create Content Area (Inhoudsgebied maken)
 2. Geef het een naam
 3. Klik make available to users (Beschikbaar voor gebruikers) om het beschikbaar te maken voor studenten.
 4. Klik op submit (verzenden) om de knop te maken

quickstart32016

Items kunt u gebruiken om bestanden (Word, PDF, Powerpoint etc.) te plaatsen in een Content Area.

Ga naar de content area (inhoudsgebied: menu map/knop) waarin het item moet komen te staan:

 1. Klik daar op build content (inhoud bouwen)
 2. Klik op item onder het kopje create (maken)
 3. Een nieuw scherm opent zich. Typ daar, bij 1 content information (inhoudsinformatie) de naam in van het gewenste item. In het tekstvak daaronder kan eventueel een omschrijving worden toegevoegd.
 4. Klik bij 2 attachments (bijlagen) op browse my computer (bladeren in mijn computer)
 5. Open het gewenste bestand
 6. Controleer of het gewenste bestand nu bij 2 attachments (bijlagen) staat
 7. Klik op submit (verzenden) om het item aan te maken
quickstart12016quickstart22016

Content Folder: map binnen content area

Om materiaal overzichtelijk in te delen, kunnen subfolders in een Content Area aan gemaakt worden, oftewel mappen die te zien zijn wanneer op de bovenliggende menuknop wordt gedrukt.

Begin in een Content Area (Inhoudsgebied: menknop)

 1. Klik op Build Content (Inhoud bouwen)
 2. Kies Content Folder  (Inhoudsmap: submap)
 3. Geef de map een naam en eventueel een beschrijving
 4. Klik op submit (verzenden) om de map aan te maken

Tip: gebruik als onderverdeling van een knop mappen per week, dus week 1, week 2 enzovoort. Zo weten studenten precies wat ze moeten bestuderen en/of welke opdrachten ze moeten doen in elke week.

Announcements/mededelingen

Plaats een Announcement of Mededeling via:

De tool op de voorpagina van de course:

 1. Ga naar announcements (mededelingen)
  • a. OF Ga naar Control Panel (Cursusbeheer)
  • b. Kies Course Tools (Cursustools)
  • c. Klik op Announcements (Mededelingen)
 2. En klik vervolgens op create announcement (mededeling maken)
 3. Voer een titel en het bericht in
 4. Klik op submit (verzenden) om het bericht te plaatsen

Let op dat Announcements niet altijd via mail verzonden worden. Als het een belangrijke announcement is, copy/paste de tekst dan in een mail naar uw studenten.

quickstart62016
quickstart72016

Mail sturen

 1. Ga naar het Control Panel (Cursusbeheer)
 2. Course Tools (Cursustools)
 3. Send E-mail (E-mail verzenden)
 4. Kies een optie naar welke users de e-mail verstuurd moet worden
 5. Voer het onderwerp
 6. En bericht in
 7. Klik op submit (verzenden) om de e-mail te versturen

quickstart82016
quixkstart92016

Groups

In een reguliere course staat er een Group per werkgroep zoals die in SIS staan;

LET OP: Wijzig de naam van de Group aub niet EN verwijder de group niet! Dit vanwege de koppeling met SIS die daardoor niet meer goed werkt. Dit geldt dus alleen voor werkgroepen die zijn meegekomen uit SIS.

Om een Group te bekijken:

 1. Ga naar Control Panel (Cursusbeheer)
 2. Klik op Users and Groups (Gebruikers en Groepen)
 3. Kies Groups (Groepen).

quickstart102016

Klik op een Group om te zien welke studenten in die Group zitten.

Om tools in die Group te activeren:

 1. Ga naar Control Panel (Cursusbeheer)
 2. Klik op Users and Groups (Gebruikers en Groepen)
 3. Kies Groups (Groepen).
 4. Klik op de pijltjes naast de naam van de groep
 5. Kies Edit (bewerken)
 6. Vink de gewenste tools aan om die tools voor deze groep te activeren, vink ze uit om ze uit te zetten in deze groep.quikstart112016
  quickstart122016

Assignments aanmaken

De makkelijkste methode om studenten opdrachten digitaal in te laten leveren is een Assignment of een Turnitin Direct Assigment. Gebruik een Turnitin Direct Assignment wanneer plagiaatcontrole nodig is of als je gemakkelijk online wilt nakijken en inline feedback wilt geven. Klik hier voor de handleiding Turnitin in Blackboard.

Maak een Assignment aan:

 1. Ga naar een Content Area (Inhoudsgebied)
 2. Klik op Assessments (Beoordelingen)
 3. Kies Create Assignment (opdracht) of Turnitin Direct Assignment
 4. Vul 10 in bij Possible Points (Mogelijk aantal punten) zodat het Grade Center “snapt” wat het maximumcijfer is voor die opdracht.
 5. Let op: elke aangemaakte Assignment krijgt automatisch een kolom in het Grade Center.

quickstart132016
quickstart142016

Cijfers bekijken of invoeren

Voor het bekijken van of toewijzen van cijfers aan ingeleverde opdrachten:

Assignment: In het Grade Centre

Turnitin Direct Assignment: in de opdracht zelf. Hier staan ook de plagiaatcontrole resultaten.

Tests (digitaal toetsen) in Blackboard

Neem contact op met digitoets-fgw@uva.nl voor meer informatie over digitaal toetsen (multiple choice vragen etc.). Tests in Blackboard zijn alleen bedoeld voor formatieve toetsen.

(Dit gaat dus niet over Assignments)

Extra kolommen toevoegen Grade Center

Niet alle cijfers zullen via Assignments lopen dus kunnen extra kolommen aangemaakt worden voor bijvoorbeeld aanwezigheid, tentamens etc. In deze kolommen kunnen handmatig cijfers getypt worden.

Maak kolommen aan voor de cijfers die handmatig ingevoerd worden:

 1. Vouw het control panel (cursusbeheer) uit
 2. Ga naar het Grade Centre
 3. Kies Full Grade Centre
 4. Klik op Create Column (Kolom Maken). Let op: gebruik niet Calculcated Column (Berekende kolom), deze berekent namelijk cijfers aan de hand van reguliere kolommen
 5. Geef de kolom een naam
 6. Geef de manier van weergeven aan, standaard is score
 7. Vul 10 in bij Points possible (Mogelijk aantal punten)
 8. Klik op submit (verzenden) om de kolom aan te maken

quickstart182016
quickstart192016

Weging instellen in Grade Center

Er kan ook een gemiddelde (van andere kolommen) worden ingesteld.

Door de standaard aanwezige “Weighted Total” kolom te wijzigen

 1. Vouw het control panel (cursusbeheer) uit
 2. Klik op Grade Centre
 3. Kies Full Grade Centre
 4. Klik op de pijltjes naast de kolom ‘weighted total’
 5. Kies Edit Column Information (Kolomgegevens bewerken).
 6. Zet de Primary display (primaire weergave) op Score of Percentage.
 7. Voeg bij optie 3 de gewenste kolommen toe door ze linksboven te selecteren en naar rechts te sturen met het pijltje >. Dan verschijnt er een blokje per kolom waar het percentage ingevuld kan worden.
 8. Vink yes aan bij calculate as running total (berekenen als voorlopig totaal) als alleen de kolommen waarvoor de student een cijfer heeft gekregen mee worden genomen in de berekening.
 9. Klik op submit om de wijzigingen op te slaan
 10. Klik op de pijltjes naast de kolom
 11. Dan Edit Column Information (Kolomgegevens bewerken).
 12. Zet de  Primary display (primaire weergave) op Score of Percentage.
 13. Voeg bij optie 3 de gewenste kolommen toe door ze linksboven te selecteren en naar rechts te sturen. Dan verschijnt er een blokje per kolom waar het percentage ingevuld kan worden.

quickstart202016
quickstart212016

Als de Weighted Total kolom afwezig is, kan een nieuwe kolom toegevoegd worden door:

4. Create Calculated Column (Berekende kolom maken) te kiezen
5. Kies weighted column
6. Geef de kolom een naam
7. Kies Score of percentage
8. Voeg bij optie 3 de gewenste kolommen toe door ze linksboven te selecteren en naar rechts te sturen met het pijltje >. Dan verschijnt er een blokje per kolom waar hetpercentage ingevuld kan worden.

Let op dat bij alle kolommen die meetellen de Points Possible op hetzelfde aantal
mogelijke punten (meestal: 10) staan ingesteld. Anders klopt het berekende cijfer
niet.
9. Kies yes bij calculate as running total als alleen de kolommen waarvoor de student een cijfer heeft gekregen mee worden genomen in de berekening.
10. Klik op submit om de kolom aan te maken.

quickstart222016
quickstart232016

Grade Center Kolommen verbergen voor studenten

Als u niet wil dat studenten een bepaalde kolom zien, kunt u die verbergen door:

4. Klik op de pijltjes naast de gewenste kolom
5. Kies Show/Hide to users (Weergeven/verbergen voor gebruikers)

 • !Let op dat de optie Hide Column de kolom alleen uit uw overzicht haalt. Studenten zien dan de kolom nog steeds als deze niet via Show/Hide to users is verborgen.

Kolommen die verborgen zijn voor studenten zijn te herkennen aan het donkere cirkeltje met een rode schuine streep erdoor.

quickstart242016

Smart view instellen in grade center

Een Smart View is een filter waarmee bijvoorbeeld alleen de studenten van één werkgroep in het Grade Center getoond worden, of slechts een paar kolommen.

 1. Vouw het course panel (cursusbeheer) uit
 2. Ga naar het Grade Centre
 3. Kies het Full Grade Centre
 4. Ga naar Manage (beheren)
 5. Klik op Smart View (slimme weergaven)
 6. Kies Create Smart View (Slimme weergave maken).
 7. Vul een naam in
 8. Vink Add as favourite (toevoegen als favoriet) aan
 9. Selecteer de gewenste Group.
 10. Kies eventueel ook voor alleen de gewenste kolommen:
 11. Kies selected columns only (alleen geselecteerde kolommen)
 12. Selecteer de gewenste kolommen. Houd ctrl ingedrukt om meerdere kolommen te selecteren.

quickstart252016
quickstart272016
quickstart282016

Cijfers exporteren uit Grade Centre (voor Pontifex)

Het eindcijfer kan worden gedownload en vervolgens geupload worden naar Pontifex.

 1. Vouw het course panel (cursusbeheer) uit
 2. Ga naar het Grade Centre
 3. Kies het Full Grade Centre
 4. Klik in het Grade Centre rechtsboven op Work offline (Offline werken)
 5. Kies Download (Downloaden).
 6. Kies Selected column en kies daar de kolom met het eindcijfer (Geselecteerde kolom).
 7. Delimiter type (Type scheidingsteken): kies Comma (Komma).
 8. Klik op Submit (verzenden)
 9. Klik op download om het bestand te downloaden.

Dit bestand (.csv) kan nu zonder wijzigingen worden geüpload naar Pontifex.

quickstart292016
quickstart302016